Systèmes opérationnels de simulation d'environnement

PRÁVNÍ USTANOVENÍ

Cílem následujících Všeobecných podmínek užívání (dále jen „VPU“) je vymezit podmínky přístupu a užívání webové stránky www.scs-se.com (dále jen „Stránky“).

Užívání Stránek je podmíněno dodržováním těchto VPU. Každý uživatel dává vstupem na Stránky svůj bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami. Uživatel, který se odmítá řídit VPU musí bezodkladně opustit Stránky a přestat s jejich užíváním.

Použití tohoto vzoru právních ustanovení je podmíněno uvedením odkazu na společnost subdelirium.

 

PRÁVNÍ INFORMACE

 1. PŘEDSTAVENÍ STRÁNKY

V souladu s článkem č. 6 zákona č. 2004-575 z 21. června 2004 pro důvěru v digitální ekonomiku je uživatelům Stránky specifikována totožnost různých aktérů podílejících se na její realizaci a dalších činnostech:

Vlastník: Stránka je spravována společností Systèmes Climatiques Service, zjednodušená akciová společnost (S.A.S) s počátečním kapitálem 150 000,00 €, se sídlem na adrese Alsace Lorraine 4, Parc des Béthunes, 95310, Saint-Ouen-l‘Aumône, Francie, registrovaná pod č. 381 167 048 RCS Pontoise, dostupná na tel. čísle +33 (0) 1 30 23 30.

Zhotovitel: Stránka je zhotovena společností Ultra fluide, společnost s ručením omezeným (S.R.L.) s počátečním kapitálem 10.000 €, se sídlem na adrese Rue Richer 44, 75009 Paříž, registrovaná pod číslem 441 751 997 RCS Paris.

Odpovědnost za zveřejněné informace: Systèmes Climatiques Service
Odpovědnost za zveřejněné informace nese buď právnická nebo fyzická osoba.

Webmaster: Ultra fluide

Hosting: Hosting stránky je zajišťován společností WordPress/Automattic Inc., zjednodušená akciová společnost (S.A.S.) s počátečním kapitálem 373.000 €, se sídlem na adrese 29th Street 60, #343 – San Francisco, CA 94110, Spojené státy americké.

Kredit: Vzor právních ustanovení je poskytnut webovou stránkou Subdelirium.com Mentions légales

 

 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ STRÁNKY A NABÍZENÝCH SLUŽEB

Užíváním Stránky souhlasíte a přijímáte níže popsané všeobecné podmínky užívání. Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv pozměnit či doplnit. Uživatelé Stránky jsou proto vyzýváni, aby se s jejich obsahem seznamovali pravidelně.

Tato Stránka je zpravidla přístupná uživatelům bez omezení. Společnost Systèmes Climatiques Service si nicméně vyhrazuje právo na přerušení přístupu z důvodu technické údržby. V takovémto případě se společnost pokusí s předstihem informovat uživatele o plánovaném datu a hodině přerušení.

O pravidelnou aktualizaci Stránky se stará Berivan AK. Kdykoliv může rovněž dojít k úpravě těchto právních ustanovení: uživatel by se s nimi měl seznamovat při každé návštěvě stránek.

 

 1. POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Cílem Stránky je poskytnout informaci o činnosti společnosti.

Společnost Systèmes Climatiques Service se vynasnaží uvádět na Stránce co nejpřesnější informace. Nepřebírá nicméně zodpovědnost za jakákoliv opomenutí, nepřesnosti či absenci aktuálních dat, ať už svým přičiněním či přičiněním třetí strany, která jí informace poskytuje.

Všechny uváděné informace na Stránce jsou pouze informačního charakteru, mohou se měnit a nejsou vyčerpávající. Jsou poskytovány s výhradním právem na úpravu ihned po svém zveřejnění.

 

 1. SMLUVNÍ OMEZENÍ TECHNICKÝCH DAT

Stránka používá technologii JavaScript.

Webová stránka nenese zodpovědnost za materiální škody způsobené užíváním stránky. Krom toho se uživatel stránky zavazuje vstupovat na stránku pouze s využitím aktuálního softwaru neobsahujícího žádný virus a přes nejaktuálnější verzi prohlížeče.

 

 1. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Systèmes Climatiques Service je majitelem všech práv duševního vlastnictví a rovněž vlastní práva užívání veškerého dostupného obsahu na Stránce, zejména textů, fotek, grafiky, loga, ikon, zvuků, softwaru.

Jakákoliv reprodukce, prezentace, úprava, publikace či přizpůsobení jakýmkoliv způsobem celého obsahu Stránky nebo její části je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Systèmes Climatiques Service zakázáno.

Jakékoliv neoprávněné užití stránky nebo části jejího obsahu bude považováno za činnost zakládající protiprávní jednání a bude postihováno dle stanov čl. L.335-2 a násl. Zákona o duševním vlastnictví.

 

 1. OMEZENÁ ODPOVĚDNOST

Systèmes Climatiques Service se vzdává odpovědnosti za přímé i nepřímé škody způsobené uživateli během užívání Stránky, které vzniknou buď z důvodu užívání softwaru neodpovídajícího požadavkům specifikovaných v bodě 4, nebo z důvodu výskytu chyby či nesrovnalosti v údajích.

Systèmes Climatiques Services rovněž nepřebírá zodpovědnost za nepřímé škody (jako například ztráta části trhu či ztráta příležitosti) v důsledku užívání Stránky.

Uživatelům je k dispozici Interaktivní sekce (možnost položit dotaz). Systèmes Climatiques Services si vyhrazuje právo odstranit, bez předchozího oznámení, každý obsah této sekce, který by odporoval francouzské legislativě, a to zejména ustanovením vztahujícím se k ochraně informací. V daném případě si společnost Systèmes Climatiques Service rovněž vyhrazuje právo vyžadovat správní a/nebo trestní odpovědnost, zejména v případě rasistických, urážlivých, hanlivých či pornografických sdělení, ať jsou prezentovány jakoukoliv formou (text, fotografie,…).

 

 1. SPRÁVA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve Francii jsou osobní údaje chráněny především zákonem č. 78-87 z 6. ledna 1978, zákonem č. 2004-801, článkem L. 226-13 Trestního zákoníku a evropskou směrnicí z 24. října 1995.

Při užívání Stránky mohou být použity následující údaje: URL odkazů, ze kterých uživatel vstoupil na Stránku, údaje o poskytovateli přístupu, IP adresa.

Společnost Systèmes Climatiques Service shromažďuje osobní informace vztahující se k uživateli pouze pro potřebu nabízení určitých služeb na své Stránce. Uživatel poskytující tyto údaje je plně obeznámen s těmito podmínkami, zejména pokud dané informace vyplňuje sám.  V takovém případě je uživateli upřesněno, zda a v jakém případě je povinen poskytnout tyto informace.

V souladu s ustanoveními článku 38 a násl. zákona 78-17 z 6. ledna 1978 o „Informatice a svobodách“ každý uživatel může využít právo na přístup, nápravu a vymezení se vůči osobním údajům týkající se jeho osoby, tím, že podá písemnou žádost opatřenou svým podpisem společně s fotokopií identifikačního průkazu doplněnou podpisem majitele průkazu a dále poskytne adresu, na kterou bude doručena odpověď.

Žádné osobní údaje o uživateli Stránky nejsou zveřejňovány bez jeho vědomí, nejsou vyměňovány, předávány, poskytovány nebo prodávány v jakékoliv formě žádné třetí straně. Pouze v případě odkoupení společnosti Systèmes Climatiques Service a jejích práv by hypoteticky mohl být umožněn přenos výše uvedených informací potenciálnímu nabyvateli, který by ale rovněž byl zavázán ke stejným povinnostem zachovávání a změny údajů vzhledem k uživateli Stránky.

Stránka není nahlášena u CNIL, neboť neshromažďuje informace osobního charakteru.

Data jsou chráněna ustanovením zákona z 1. července 1998, ve kterém je transponována směrnice 96/9 z 11. března 1996 vztahující se na právní ochranu informačních databází.

 

 1. HYPERTEXTOVÉ ODKAZY A COOKIES

Na Stránce je umístěno několik hypertextových odkazů na další stránky, které byly použity s povolením Systèmes Climatiques Service. Systèmes Climatiques Service nicméně nedisponuje možností ověřovat obsah takto navštívených stránek, a nepřebírá v důsledku toho žádnou zodpovědnost.

Při využívání Stránky dochází k instalaci cookies na počítač uživatele. Cookie je soubor malé velikosti, který neumožňuje identifikaci uživatele, ale shromažďuje informace o pohybu počítače na Stránce. Takto získané údaje jsou následně využívány k usnadnění dalšího pohybu na Stránce a mají rovněž umožnit odlišné druhy přístupů.

Odmítnutí instalace cookies může způsobit zablokování přístupu k některým službám. Uživatel může nicméně nastavit následujícím způsobem svůj počítač tak, aby nebylo možné cookies instalovat:

Pro Internet Explorer: záložka nástroje (symbol ve tvaru ozubeného kolečka vpravo nahoře) / možnosti Internetu. Dále klikněte na Osobní údaje a vyberte možnost Blokovat všechny soubory cookie. Na závěr potvrďte tlačítkem OK.

Pro Firefox: v horní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Firefox, následně pak na záložku Možnosti a zde klikněte na záložku Soukromí a zabezpečení. Dále si nastavte historii prohlížení na volbu ukládat podle vlastního nastavení a následně odklikněte možnost Přijmout cookies, čímž ji deaktivujete.

Pro Safari (Chrome): Klikněte vpravo nahoře v prohlížeči na symbol menu (ozubené kolečko). Vyberte možnost Nastavení. Klikněte na sekci Rozšířená nastavení. V sekci Soukromí a zabezpečení, klikněte na Nastavení obsahu. V další sekci Cookies je můžete zablokovat.

Pro Chrome: Klikněte vpravo nahoře v prohlížeči na symbol menu (tři horizontální čárky). Vyberte možnost Nastavení. Klikněte na Rozšířená nastavení. V sekci Ochrana soukromí a zabezpečení, klikněte na Nastavení obsahu a zde si můžete zablokovat cookies.

 

 1. UPLATŇOVANÁ JURISDIKCE

Jakýkoliv spor vyplývající z užívání stránky se řídí francouzským právem a podléhá příslušným soudům v Paříži.

 

 1. PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY

Zákon č. 78-17 ze 6. ledna 1978 o informatice a svobodách, pozměněn především zákonem č. 2004-801 z 6. srpna 2004.

Zákon č. 2004-575 z 21. června 2004 pro důvěru v digitální ekonomiku.

 

 1. VYSVĚTLIVKY

Uživatel: uživatel Internetu, který se připojuje a užívá výše zmíněnou stránku.

Osobní údaje: „údaje v jakékoliv formě, které umožňují, přímo či nepřímo, identifikaci fyzických osob, ke kterým se vztahují“ (článek 4 zákona č. 78-17 z 6. ledna 1978).